OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDAJA A NÁKUPU DIGITÁLNEJ MENY

(ďalej ako „Podmienky“)

1. Úvodné ustanovenia

Simple Coin s.r.o., so sídlom U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 01516558 (ďalej ako „obchodník“) ponúka predaj a nákup digitálnych mien, predovšetkým BITCOINOV (ďalej spoločne ako „digitálna mena“) prostredníctvom svojich webových stránok www.simplecoin.sk.

2. Predaj a nákup digitálnej meny

Predaj a nákup digitálnej meny (ďalej ako „transakcia“) sú realizované vyplnením objednávkového formulára zákazníkom a vystavením potvrdenia objednávky obsahujúcim platobné inštrukcie pre úhradu kúpnej ceny digitálnej meny (zloženie digitálnej meny na účet elektronickej peňaženky) vrámci Slovenskej republiky s obmedzenou časovou platnosťou, ktorá je obchodníkom odoslaná na emailovú adresu zákazníka.

Pokiaľ je záväzok zákazníka k úhrade kúpnej ceny digitálnej meny (k složeniu digitálnej meny do elektronickej peňaženky obchodníka) splnený počas časovej platnosti potvrdenia objednávky, obchodník odošle bez odkladu objednanú čiastku digitálnej meny (čiastku odpovedajúcu kúpnej cene digitálnej meny) na účet elektronickej peňaženky (bankovný účet) zákazníka uvedený zákazníkom v objednávke. Obchodník môže podľa svojho uváženia odbaviť objednávku i po uplynutí časovej platnosti potvrdenia objednávky. V takoj prípade je povinný vykonať tak bez odkladu po splnení vyššie uvedeného záväzku ze strany zákazníka.

Pokiaľ bude vyššie uvedený záväzok zákazníka splnený po uplynutí časovej platnosti potvrdenia objednávky a obchodník už nemôže transakciu za kúpnu cenu zjednanú so zákazníkom na základe jeho objednávky odbaviť, bude zákazníkovi odoslaný email s ponukou realizácie transakcie za nových podmienok alebo zrušenie transakcie. Ak si zákazník nezvolí jednu z ponúknutých variant v dobe platnosti tejto ponuky bez zbytočného odkladu po odoslaní tejto ponuky obchodníkom, považuje sa transakcia za zrušenú.

3. Spôsob úhrady

Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu digitálnej meny bezhotovostným prevodom z bankovného účtu vedeného na jeho meno alebo vkladom hotovosti na prepážke banky (ponúknuť obchodníkovi na predaj výhradne digitálnu menu v jeho vlastníctve vedenú na účte jeho elektronickej peňaženky). Úhrada kúpnej ceny digitálnej meny bezhotovostným prevodom z bankovného účtu tretej osoby (zloženie digitálnej meny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby) nie je prípustné. V žiadnom prípade nie je možné vykonať výber elektronickej meny z burzy priamo do peňaženky obchodníka. Obchodník nezodpovedá za prípadné škody vzniknutne na strane zákazníka v dôsledku porušenia týchto povinností.

4. Zrušenie objednávky

Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu. V takom prípade bude čiastka uhradená zákazníkom na kúpu digitálnej meny (digitálna mena odoslaná zákazníkom do elektronickej peňaženky obchodníka) odoslaná späť na bankový účet (na účet elektronickej peňaženky), z ktorej bola zákazníkom odoslaná.

Zákazník má právo zrušiť potvrdenú objednávku pomocou odkazu v emaile potvrdzujúcom objednávku bez udania dôvodu v prípade, že už zadal príkaz k prevodu čiastky odpovedajúcej kúpnej cene digitálnej meny (čiastky ním predávanej digitálnej meny) na bankový účet (účet elektronickej peňaženky) obchodníka, príslušná čiastka však zatiaľ nebola na tento účet pripísaná. V takom prípade bude následne zákazníkovi čiastka pripísaná na účet obchodníka vrátená na účet, z ktorého bola odoslaná. Obchodník si za tieto spätné prevody neúčtuje žiadne poplatky, tieto sú však spoplatňované podľa platných cenníkov príslušných bánk.

V súlade s § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy uzavrenej s obchodníkom podľa týchto Podmienok, pretože cena digitálnej meny, ktorá je predmetom ich zmluvného vzťahu, závisí na výchylkách finančného trhu nezávislo na vôli obchodníka.

5. Identifikácia zákazníka

Obchodník sa z opatrnosti považuje za osobu povinnú v zmysle § 2 zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej ako „ZpLV“), a vyhradzuje si preto právo vykonať identifikáciu zákazníka podľa § 7 ZpLV, a to spôsobom a v prípadoch stanovených v § 8 ZpLV, teda ak sa jedná o transakciu v hodnote prevyšujúcej v prepočte čiastku 1.000 EUR alebo, bez ohľadu na tento limit, vždy, pokiaľ ide o podozrivý obchod.

Identifikácia zákazníka sa vykoná vyplnením požadovaných údajov v registračnom formulári a priložením preukazu totožnosti (dokladu o existencií právnickej osoby), popr. dalších dokladov požadovaných podľa ZpLV.

Zákazník vyslovene súhlasí s tým, že obchodník vykoná v súlade s vyššie uvedeným a za účelom zachovania bezpečnosti a transparentnosti transakcií, ako i za účelom ochrany majetku ostatných zákazníkov a obchodníka, zhora popísanú identifikáciu zákazníka a zaväzuje sa, že sa jej podrobí. Obchodník odmietne realizáciu transakcie so zákazníkom v prípade, že sa zákazník odmietne podrobiť identifikácii, alebo ak nie je identifikáciu z iného dôvodu vykonať, alebo ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých zákazníkom, alebo o pravosti ním predložených dokladov.

6. Riziká transakcií

Zákazník si je úplne vedomý všetkych rizík spojených s transakciami s digitálnou menou a jej uchovávaním, obzvlášť berie v úvahu nebezpečenstvo výkyvu ceny a hodnoty digitálnej meny a s tým súvisiace možnosti výrazných zmien výšky jeho investícií do digitálnej meny. Zákazník ďalej berie na vedomie, že súčasné právne regulácie digitálnej meny a obchodovanie s ňou sú iba obecné a nie úplne dostatočné, pri čom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť, a zaväzuje sa preto tieto zmeny, ako aj i s tým spojené zmeny týchto Podmínek, úplne rešpektovať.

7. Obmedzenie zodpovednosti obchodníka

Obchodník garantuje zákazníkovi, že transakcia bude odbavená alebo zrušená. Transakcia sa považuje za odbavenú okamžikom odoslania objednanej digitálnej meny na účet elektronickej peňaženky (okamžikom odoslania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene odkupovanej digitálnej meny na bankový účet) uvedený zákazníkom v objednávke.

Pokiaľ nemôže byť transakcia z akéhokoľvek dôvodu odbavená, bude zákazníkovi uhradená čiastka kúpnej ceny digitálnej meny (digitálna mena zložená na účet elektronickej peňaženky obchodníka) bez odkladu odoslaná späť na bankový účet (účet elektronickej peňaženky), z ktorého bola prijatá.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty, ktoré zákazníkovi vzniknú uvedením chybného účtu elektronickej peňaženky (bankového účtu), stratou, odcudzením alebo zneužitím hesla k elektronickej peňaženke (bankovému účtu) zákazníka či jeho e-mailovej adresy, výpadkom siete internet či P2P sietí digitálnej meny, alebo v dôsledku nedbalosti zákazníka či tretej osoby, či ich úmyslného jednania v rozporu s platnými právnymi predpismi, týmito Podmienkami a kúpnou zmluvou uzavretou na základe akceptovania objednávky zákazníka.

Obchodník taktiež neodpovedá za škody a straty spôsobené vyššou mocou, alebo v dôsledku rozhodnutí súdu, štátneho zastupiteľstva, polície a iných orgánov štátnej moci a správy, ani za škody a straty vzniknuté zákazníkovi v dôsledku změny právnych predpisov.

8. Reklamácie

Odbavenú transakciu je možné reklamovať iba v prípadoch a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Obchodník spracuváva osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., zákon o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“) a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Českej Republike pod registračným číslom 00054530.

Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracuvávaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom a registračnom, formulári obchodníka pre účely stanovené nižšie. Tento súhlas udľuje pre všetky údaje obsiahnuté v uvedenom formulári (meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bydlisko, číslo bankového účtu, email, telefón, ip adresa a ďalšie osobné údaje zapisované do preukazu totožnosti /dokladu o založení právnickej osoby), a to počas celej doby od dňa udelenia súhlasu do jeho odvolania či ukončenia činnosti webových stránok www.simplecoin.sk podľa § 20 ZOOÚ. Zákazník si je vedomý svojich práv podľa § 12 a 21 ZOOÚ a prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými vyplňovanými časťami objednávkového formulára, ním vyplnené údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Súhlas zákazníka so spracúvaním osobných údajov môže byť odvolaný na základe žiadosti zákazníka zaslanej na email obchodníka info@simplecoin.sk.

Pokiaľ sa zákazník domnieva, že obchodník postupuje pri spracuvávaní jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže obchodníka požiadať o vysvetpenie, popr. nápravu závadného stavu, a to rovnako pristredníctvom správy zaslanej na vyššie uvedený email obchodníka.

V súlade s § 5 ZOOÚ sú všetky údaje uvedené vo formulári zhromažďované a spracúvavané výhradne pre účely realizácie transakcií a zasielanie obchodných zdelení zákazníkovi pristredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Obchodník prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nezbytnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracúvavať ich jedine v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci obchodníka alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvavajú osobne údaje na základe zmluvy s obchodníkom a dalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po ukončení pracovného pomeru alebo práce podľa § 15 ZOOÚ.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje požadované v objednávkovom či registračnom formulári, ich poskytnutie obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie. Pokiaľ klient odmietne údaje poskytnúť, môže byť zrušenie obchodu odložené až o dva kalendárne mesiace.

9. Platnosť podmienok

Obchodník si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky z dôvodu zmeny právnej úpravy, tržných a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s digitálnou menou alebo za účelom umožnenia riadneho fungovania webových stránok obchodníka a prípadne ďalších ním poskytovaných služieb. Zmeny Podmienok budú zákazníkom oznámené ich zverejnením na webových stránkach obchodníka. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť ich zverejnením.

« späť na úvod